Skip to main content

Algemene Voorwaarden Kids Marketeers B.V.

1. Offerte, overeenkomst en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor zover opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de opdrachtnemer de offerte baseert.

1.3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de opdrachtnemer heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met de afwijkingen van de offerte in te stemmen. Indien wijzigingen leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

1.4 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De opdrachtgever doet, zo nodig, afstand van de toepasselijk verklaring van de eigen algemene voorwaarden. Nadere mondelinge afspraken binden de opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

 1. Uitvoering van de overeenkomst2.1 De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Indien sprake is van een levering van goederen verbindt de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals in de offerte omschreven.

2.3 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever hem goederen te leveren, die:
a van degelijke materialen zijn vervaardigd en uitgevoerd zijn zoals overeengekomen;

b in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de opdrachtnemer en/of de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

c de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.

 

2.4 De opdrachtnemer staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

2.5 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.6 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht dan wel levering van de goederen is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien een (op)leveringstermijn is overeengekomen, start deze op de datum dat opdrachtnemer acceptatie van de offerte door de opdrachtgever heeft bereikt.

2.7 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de opdrachtnemer:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.8 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.9 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.10 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 1. Overmacht

3.1 De in art. 2.6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
3.2 Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is sprake, indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden, van wie de opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de opdrachtnemer ontstaan.
3.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
3.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de opdrachtnemer terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 1. Verpakking en verzending

4.1 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De opdrachtnemer draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
4.2 De goederen zullen door de opdrachtnemer bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
4.3 Wanneer de opdrachtnemer voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de opdrachtnemer opgegeven adres, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd is.

 

 1. Opslag

5.1 Indien om welke reden ook de opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de opdrachtnemer, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de opdrachtgever bezorgd zijn.
5.2 De opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de opslagkosten volgens het bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

 1. Eigendomsovergang en risico

6.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de opdrachtgever overgaan bij aflevering.
6.2 Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over, zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
6.3 Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4.2 uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
6.4 Als de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de opdrachtnemer en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4.2 bedoelde plaats of plaatsen.

 1. Rechten van Intellectuele eigendom en eigendomsrechten7.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

7.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 1. Gebruik van het resultaat8.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

8.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

8.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

8.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

8.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, in de volgende gevallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 11.4 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

8.6 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 1. Honorarium, kosten en prijs9.1 De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

9.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

9.3 Bij de aanschaf van goederen door opdrachtgever omvat de koopprijs, behalve de prijs voor goederen, de kosten van de verpakking het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de opdrachtgever binnen Nederland aangewezen. Indien de opdrachtgever na de schriftelijke overeenkomst zijn wensen wat betreft verpakking, transport en/of levering aanpast, wordt hiervoor, indien van toepassing, een extra bedrag in rekening gebracht.

9.4 Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

9.5 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

 1. Betaling en opschorting

10.1 De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs op de overeengekomen wijze te voldoen. Hij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

10.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

10.3 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

10.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de opdrachtnemer bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

10.5 Indien de opdrachtnemer bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. Daarnaast is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over niet tijdig betaalde bedragen.

10.6 De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 7 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

10.7 De opdrachtgever die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als genoemd in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

 1. Opzeggen en ontbinding van de overeenkomst11.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

11.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

11.3 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

11.4 Onverminderd het bepaalde in art. 10.4 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
11.5 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

 1. Garanties en vrijwaringen12.1 De opdrachtnemer stelt zich zowel tegenover de opdrachtgever als tegenover afnemers van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de opdrachtgever of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

12.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

 

12.3 De opdrachtnemer waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

12.4 Het in lid 12.3 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

 

12.5 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

12.6 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

12.7 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 1. Aansprakelijkheid13.1 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

13.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert. Het bedrag waarvoor de opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 1. Overige bepalingen14.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

14.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

14.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de opdrachtnemer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

14.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

14.6 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van de opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Laatst gewijzigd: 1 januari 2016